Eetikakoodeks

 • Rehabilitatsioonimeeskonna ülesanded

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hindame inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, teeme ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Nõustame inimest erinevates valdkondades, et parandada edasist individuaalset toimetulekut.

 • Rehabilitatsioonispetsialisti eetilised väärtused
 • Väärikus – nii enda, kolleegide kui klientide suhtes. Rehabilitatsioonispetsialist on ​salliv ja väärtustab oma töös teisi.​​
 • Austus – on ​usalduse eeldus​​.​ ​R​ehabilitatsioonispetsialist​ on eetili​ne​, vastutustundli​k​ ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest​.
 • Õiglus – rehabilitatsioonispetsialist​ käitub​ objektiiv​s​e​lt​ ja erapooletu​lt​.
 • Iseseisvus – ​rehabilitatsioonispetsialistil​ on​ õigus otsustada ja vastutada​ rehabilitatsiooniprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest ning seada eesmärke ja valida vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks.​ ​Rehabilitatsioonispetsialistil on õigus keelduda täitmast korraldusi, mis on vastuolus seadusega või tema veendumustega.

 • Rehabilitatsioonispetsialisti isiklik vastutus

R​ehabilitatsioonispetsialistil​ on töötamiseks vajalik​ vastav​a​ eriala kvalifikatsioon. Rehabilitatsioonispetsialist peab pidevalt täiendama oma teadmisi ja pakkuma kliendile parimat kättesaadavat teenust​ oma pädevuse piires. ​Vajadusel tuleb klient suunata teise spetsialisti juurde.​

 • Vastutus kliendi ees
 • Rehabilitatsioonispetsialisti ​peamine vastutus on pakkuda kliendile ​võimalikult heal tasemel teenust.​ 
 • Rehabilitatsioonispetsialist ei tohi laskuda oma kliendiga lähisuhetesse.
 • Üliõpilased ja praktikandid võivad ​osutada teenust​ ​ainult ​​rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel​ ning kliendi nõusolekul.

 • Konfidentsiaalsus

Rehabilitatsioonispetsialist kohus​tub​ ​mitte avaldama kutsesaladust ja ​kliendi isiklikke andm​eid​. ​
Kutsesaladuse hoidmise nõue ei kehti järgmistel juhtudel:

 1. kui klient on andnud info jagamiseks kirjaliku nõusoleku;
 2. kui on andmeid alaealise väärkohtlemise kohta.

Rehabilitatsioonispetsialistil ​on iga​ kliendi kohta dokument, mis sisaldab kliendile osutatud erialaseid teenuseid ja mille sisu on konfidentsiaalne.

 • Vastutus kolleegide ees

Rehabilitatsioonispetsialist hindab ja väärtustab oma kolleege ning nende tööalast tegevust.