Start Grupp Rehabilitatsioonikeskus

Sõpruse pst 151a Tallinn

Eetikakoodeks


Rehabilitatsioonimeeskonna  ülesanded

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hindame inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, teeme ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Nõustame inimest erinevates valdkondades, et parandada edasist individuaalset toimetulekut.

Rehabilitatsioonispetsialisti eetilised väärtused

Väärikus – nii enda, kolleegide kui klientide suhtes. Rehabilitatsioonispetsialist on ​salliv ja väärtustab oma töös teisi.​​

Austus – on ​usalduse eeldus​​.​ ​R​ehabilitatsioonispetsialist​ on eetili​ne​, vastutustundli​k​ ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõuetest​.

Õiglus – rehabilitatsioonispetsialist​ käitub​ objektiiv​s​e​lt​ ja erapooletu​lt​.

Iseseisvus – ​rehabilitatsioonispetsialistil​ on​ õigus otsustada ja vastutada​ rehabilitatsiooniprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest ning seada eesmärke ja valida vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks.​ ​Rehabilitatsioonispetsialistil on õigus keelduda täitmast korraldusi, mis on vastuolus seadusega või tema veendumustega.

Rehabilitatsioonispetsialisti isiklik vastutus

R​ehabilitatsioonispetsialistil​ on töötamiseks vajalik​ vastav​a​ eriala kvalifikatsioon.

Rehabilitatsioonispetsialist peab pidevalt täiendama oma teadmisi ja pakkuma kliendile parimat kättesaadavat teenust​ oma pädevuse piires. ​Vajadusel tuleb klient suunata teise spetsialisti juurde.​

Vastutus kliendi ees

Rehabilitatsioonispetsialisti ​peamine vastutus on pakkuda kliendile ​võimalikult heal tasemel teenust.​

Rehabilitatsioonispetsialist ei tohi laskuda oma kliendiga lähisuhetesse.

Üliõpilased ja praktikandid võivad ​osutada teenust​ ​ainult ​​rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel​ ning kliendi nõusolekul.

Konfidentsiaalsus

Rehabilitatsioonispetsialist kohus​tub​ ​mitte avaldama kutsesaladust ja ​kliendi isiklikke andm​eid​. ​
Kutsesaladuse hoidmise nõue ei kehti järgmistel juhtudel:

  1. kui klient on andnud info jagamiseks kirjaliku nõusoleku;
  2. kui on andmeid alaealise väärkohtlemise kohta.

Rehabilitatsioonispetsialistil ​on iga​ kliendi kohta dokument, mis sisaldab kliendile osutatud erialaseid teenuseid ja mille sisu on konfidentsiaalne.

Vastutus kolleegide ees

Rehabilitatsioonispetsialist hindab ja väärtustab oma kolleege ning nende tööalast tegevust.