Kliendi kaebuste lahendamise kord


Kaebuste lahendamise kord:

 1. Telefoni teel vastu võetud kaebus registreeritakse lähtudes kaebuse soovituslikest andmetest. Helistajale tuleb selgitada kaebuse esitamise korda.
 2. Kaebus edastatakse 24 tunni jooksul rehabilitatsioonikeskuse töötajale, kes on kohustatud probleemiga tegelema oma vastutuse piires.

Kaebuste läbivaatamise tegevus
Kaebuse lahendamist alustatakse kaebuse laekumisel.

 • Kui kaebuse läbivaatamisega tegelev töötaja on saanud avalduse, teatab ta kaebuse kättesaamisest ja uurimise algatamisest kaebuse esitajale. Teade sisaldab muuhulgas infot selle kohta, kes uurimist läbi viib ja teavitust, et kaebuse uurija võib soovida kaebuse esitajaga vestelda. Teade saadetakse ühe tööpäeva jooksul pärast kaebuse laekumist.
 • Kaebuse läbivaatamisega tegeleb asutuse juht ja delegeerib selle vajadusel mõnele teisele rehabilitatsioonimeeskonna liikmele, kes on kohustatud selgitama kaebusega seotud asjaolud ja vastama kaebusele ning andma selgitusi asutuse juhile 10 tööpäeva jooksul. Kaebusele vastatakse 30 päeva jooksul.
 • Kui kaebus on suunatud mõne rehabilitatsioonimeeskonna liikme vastu, tuleb talle kaebuse sisu edastada, et ta saaks selgitada enda poolseid seisukohti. Spetsialistil on õigus saada abi ametiliidu poolt.
 • Kõik kaebuse uurimise käigus võetud seletuskirjad ja intervjuud tuleb dokumenteerida ning lisada lõppvastusele, mis peab sisaldama:
  – kaebuse esitaja nime ja kontaktandmeid;
  – kaebuse sisu kokkuvõtet;
  – tarvitusele võetud meetmeid.

Vastus kaebusele tuleb säilitada asutuses 2 aastat. Juhul, kui kaebuse esitaja pole lahendusega rahul, on tal võimalik edasi kaevata Sotsiaalkindlustusametisse.

Vajalikud andmed kaebuse esitamisel:
Kliendi nimi:
Kaebuse esitaja nimi:
Kaebuse esitaja aadress:
E-posti aadress:
Telefon:
Kaebuse esitamise kuupäev:
Kaebuse sisu:
Kaebuse vastuvõtja nimi:
Amet:
Kuupäev:

Kaebuse lahendamine:
Kaebusega seotud rehabilitatsioonimeeskonna liikme nimi:
Amet:
Kaebuse edastamise kuupäev:
Selgituste saamise kuupäev:
Kasutusele võetud meetmed:
Klienti informeeriti (millisel viisil):
Vastuse edastamise kuupäev: