Kliendi õigused ja kohustused


 1. Saada professionaalset ja kvaliteetset teenust.
 2. Tutvuda teenusele kehtestatud kvaliteedinõuetega ja teenuse osutamise korraga.
 3. Kliendikesksele lähenemisele, st õigus kliendi eelistuste arvestamisega hindamise ja rehabiliteerimise tegevuskava koostamise protsessis.
 4. Teha ettepanekuid rehabiliteerimise tegevuskavasse planeeritavate tegevuste (meetmete) kohta.
 5. Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.
 6. Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 7. Kliendil on õigus tema eraelu puutumatusele ja tema kohta käiva teabe konfidentsiaalsusele.
 8. Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 9. Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 10. Lapse huvid tuleb seada esikohale kõikides lastega seotud teenustes.
 11. Asutus tunnustab puudega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.
 12. Asutus tunnustab kliendi õigust sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele.
 13. Igal kliendil on õigus tutvuda asutuses säilitatavate dokumentidega oma andmete kohta.
 14. Kliendil on õigus pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhi poole.

Kliendi kohustused:

 1. Teha koostööd rehabilitatsioonispetsialisti või -spetsialistidega.
 2. Pidada kinni rehabilitatsioonispetsialisti(de)ga sõlmitud kokkulepetest ja informeerida teenuse osutajat ettetulevatest muudatustest.
 3. Klient on kohustatud teatama  teenusest loobumisest vähemalt 24 tundi ette.
 4. Klient kohustub tulema teenustele õigeaegselt koos vajaliku dokumentatsiooni ja vahetusjalanõudega.
 5. Alkoholi- ja narkojoobes kliente asutus ei teeninda.