Rehabilitatsioonimeeskonna tööjuhend

1. Rehabilitatsiooniteenuse sisu

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ning kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

2. Rehabilitatsiooniteenuse raames

Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (kehtivusega 6 kuud – 5 aastat).

Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:

·       rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine;

·       rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;

·       rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;

·       füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);

·       tegevusterapeudi teenus;

·       sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);

·       eripedagoogi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);

·       psühholoogi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);

·       logopeedi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine). 

Kvaliteedinõuded teenusele

Rehabilitatsiooniteenust osutab ainult majandustegevuse registrisse kantud rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist, kellel on erialane riiklikult tunnustatud kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.

Rehabilitatsioonispetsialisti õigused

·       omada klienditööks sobivaid tingimusi ja vahendeid – internetiühendusega arvuti, printer, telefon, bürootarbed;

·       töötada optimaalse arvu klientidega;

·       võtta vastu otsuseid ja vastutada oma pädevuse piirides;

·       saada oma töökohustuste täitmiseks klientide kohta infot teistelt spetsialistidelt, rehabilitatsiooniasutuse üldkasutatavatelt infokandjatest;

·       teha rehabilitatsiooniasutuse juhile ja meeskonna liikmetele ettepanekuid rehabilitatsiooniteenuse paremaks korraldamiseks;

·       teha koostööd teiste erialaspetsialistidega;

·       lõpetada kontakt kliendiga, kui klient ei ole koostööaldis ega soovi muutusi. Anda soovitus pöörduda mõne teise spetsialisti poole või tulla tagasi, kui klient on koostöövalmis. 

Rehabilitatsioonispetsialisti kohustused 

·       osutama teenuseid ja tegelema kliendiga pädevuse piirides;

·       haldama tööks vajalikke dokumente asutuses ettenähtud korras, vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetele ning asutuse reeglitele;

·       teeb igapäevaselt sissekandeid osutatud teenuste kohta kliendi andmestikus;

·       teeb järjepidevat koostööd meeskonna- ja võrgustikuliikmetega, vajadusel ja kliendi nõusolekul laiendab koostöövõrgustikku;

·       järgib meeskonnatööks kehtestatud reegleid ja kokkuleppeid;

·       viib vajadusel läbi kliendi keskkonna hindamise tema tegevuskeskkonnas;

·       järgib kliendi ja enda turvalisuse nõudeid;

·       kohustub oma töös järgima kutse-eetika põhimõtteid, mis kajastuvad asutuse eetikakoodeksis;

·       järgib sotsiaalhoolekande seaduses § 11 sätestatud nõudeid;

·       lähtub rehabilitatsioonispetsialistide (sotsiaaltöö, tegevusteraapia, psühholoogia, logopeedia, füsioteraapia) kutsestandardist. 

Spetsialistide arvu suhe klientide arvu

Optimaalne teenuse saajate hulk on ligikaudu 5 inimest päevas ühe rehabilitatsioonispetsialisti kohta. Klientide arv päevas jääb vahemikku 3–7 inimest.

·       Teenuse saajal on õigus saada kvaliteetset teenust lähtuvalt seadustega kehtestatud korrale.

·       Teenuse saaja on kohustatud andma tõest infot enda psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku olukorra kohta ning pidama kinni kokkulepetest.

·       Teenuse saajate hulga määramisel arvestatakse rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti juhtumitega koormatust.

Teenuse maht

·       kliendiga ja/või tema esindajaga läbi viidava kohtumise pikkus on 45–90 minutit;

·       individuaalne kohtumiste arv võib varieeruda 3–7 kohtumiseni päevas;

·       meeskonna kohtumiste arv võib varieeruda ühe kliendi korral 1–2 korda;

·       teenuse sagedus lepitakse teenuse saajaga kokku, kuid hindamise läbiviimine võtab üldjuhul aega 7–10 päeva;

·       teenuse kogumahu arvestamisel tuleb silmas pidada, et teenus sisaldab iga spetsialisti töö puhul järgmisi töölõike: hindamine, töö kliendiga, hinnangute ja kokkuvõtete koostamine, tulemuste vormistamine;

·       väljaspool rehabilitatsiooniasutust osutatava teenuse mahu juurde lisatakse transpordile kuluv ajaressurss.

3. Rehabiliteerimise tegevuskava koostamise teenus

Kvaliteedinõuded teenust osutavale rehabilitatsioonimeeskonnale ja -asutusele 

·       rehabilitatsioonimeeskonnas osalevad teenuse osutamisel vähemalt 5 erineva eriala spetsialisti, kes omavad riiklikult tunnustatud kõrgharidust või sellele vastavat kutsekvalifikatsiooni;

·       rehabilitatsiooniasutus tagab asutuses puudega inimesele teenuse osutamiseks vajalikud tingimused, sh ligipääsu liikumispuudega inimestele;

·       rehabilitatsioonimeeskond osutab vajadusel teenust kliendi kodu-, töö- ja/või õpikeskkonnas;

·       anda rehabilitatsiooniteenuse saajale ja tema esindajale enda valduses olevat ning rehabilitatsiooniteenuse saamiseks ja osutamiseks vajalikku informatsiooni. Tutvustada teenuse osutamise protseduuri ja selgitada, millised dokumendid selle käigus koostatakse, sh rehabilitatsiooniteenust saanud iga kliendi kohta koostatud personaalne andmestik kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mida säilitatakse 3 aastat pärast teenuse osutamise lõpetamist;

·       tutvustada kliendile tema õigusi ning ettepanekute ja kaebuse esitamise korda;

·       kliendi turvalisuse tagamiseks on rehabilitatsioonimeeskond kohustatud hoidma ja mitte avaldama mistahes andmeid klientide kohta (sh isikuandmed, andmed nende terviseseisundi, neile osutatud või vajalike teenuste jms kohta), mis on konfidentsiaalse iseloomuga ja mille avaldamine kolmandatele isikutele on keelatud.

4. Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide teenused

Sotsiaaltöötaja teenused:

·       sotsiaalse toimetuleku hindamine;

·       sotsiaalnõustamine;

·       tegevuskava koostamine.

Teenust osutab sotsiaaltöötaja, kellel on erialane kõrgharidus, erialaliidu kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Sotsiaaltöötajal on teadmised:

·       selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendi olulistele isikutele;

·       nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul;

·       valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;

·       nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;

·       ülevaade kogukonna ressurssidest;

·       vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;

·       töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub kliendist ja tema vajadustest, samuti sellest, mil määral on vaja kaasata ja teha koostööd formaalse ning mitteformaalse võrgustiku liikmetega.

Vajadusel tuleb hindamise protsessis läbi viia korduvad kohtumised kliendiga. Ühele hindamisele võib kuluda keskmiselt ligikaudu 10 tundi (aeg sõltub kohtumiste arvust ja samuti transpordile kuluvast ajast, kui teenust osutatakse väljaspool asutust).

Kodukülastus toimub vähemalt kahe spetsialisti osavõtul. Vajadusel kaasatakse kohtumisele kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sotsiaaltöötajal on kuni 10 klienti ja kuni 20 tundi vahetut klienditööd nädalas.

Sihtgrupp

·       teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk isikule, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid ja kliendi pereliikmetele.

Füsioterapeudi teenused:

·       füsioterapeutiline hindamine;

·       füsioterapeutiline nõustamine;

·       füsioterapeutiline sekkumine.

Teenust osutab füsioterapeut, kellel on erialane kõrgharidus, erialaliidu kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Füsioterapeudil on teadmised:

·       teostada kliendiga motoorse sooritusvõime arendamise protseduure;

·       kooskõlastada kliendiga motoorsete tegevuste eesmärgid ja läbiviimise tingimused;

·       selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendile olulistele isikutele;

·       nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud motoorse sooritusvõime osas;

·       valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;

·       nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;

·       vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;

·       töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub kliendi motoorse sooritusvõime näitajatest, füsioterapeutilise sekkumise tulemustest ja/või kliendi poolt kasutatavate abivahendite või tema kodus tehtud muutustööde vajaduse ümberhindamisest.

Teenuse osutamise aeg on kuni 60 minutit, mida võib jaotada vastavalt kliendi vajadusele mitmeks lühemaks sessiooniks ühe päeva jooksul. Hinnatakse kliendi motoorse sooritusvõime näitajate paranemise seisukohalt nii lühiajaliste eesmärkide (teraapiakord, teraapiasessioon) kui pikemaajaliste eesmärkide (3–6 kuud, motoorse oskuse rakendumine kliendi tegevustes) saavutamise efektiivsust.

Füsioterapeutilise tegevuse optimaalne maht ja sagedus teadusuuringute alusel: 2–3 korda nädalas  2–3 kuu jooksul, aastas 3 kuud puhkeperioodi.

Füsioterapeudil on kuni 7 tundi vahetut klienditööd päevas.

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, koduvisiidi puhul kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

·       närvisüsteemi kaasasündinud või omandatud kahjustustega kliendid;

·       tugiliikumiselundkonna haigustest põhjustatud häirunud sooritusvõimega kliendid;

·       posttraumaatiliste ja ortopeediliste haigusseisunditega kliendid;

·       kardiovaskulaarsetest ja kardiokirurgilistest haigusseisunditest põhjustatud funktsionaalsete häiretega kliendid;

·       respiratoorsetest haigusseisunditest põhjustatud funktsioonihäiretega kliendid;

·       kroonilise valuga kliendid;

·       kaasasündinud motoorse patoloogiaga lapsed;

·       enneaegsusest põhjustatud funktsioonihäiretega lapsed.

Logopeedi/eripedagoogi teenused:

·       logopeediline või eripedagoogiline hindamine;

·       logopeediline või eripedagoogiline nõustamine;

·       logopeediline või eripedagoogiline sekkumine.

Teenust osutab logopeed või eripedagoog, kellel on erialane kõrgharidus, erialaliidu kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Logopeedil/eripedagoogil on teadmised:

·       teostada kliendiga sooritusvõime arendamise protseduure;

·       kooskõlastada kliendiga tegevuste eesmärgid ja läbiviimise tingimused;

·       selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendi olulistele isikutele;

·       nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud sooritusvõime osas;

·       valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;

·       nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;

·       vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;

·       töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuste maht

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub kliendi sooritusvõime näitajatest ja logopeedilise/eripedagoogilise sekkumise tulemustest ning vajaduse ümberhindamisest.

Logopeed/eripedagoog töötab vahetult kliendiga kuni 30 tundi nädalas, individuaalselt kuni kuue kliendiga päevas. Optimaalne uuringute arv kliendile on individuaalne, aga mitte sagedasem kui kord aastas.

Logopeedilise/eripedagoogilise teenuse ühikuks on akadeemiline tund (45 minutit).

Tegevuste arv ja periood grupile on individuaalne ja sõltub püstitatud eesmärkidest.

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, koduvisiidi puhul kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

·       tähelepanu ja kommunikatsioonihäiretega lapsed vanuses 3 aastat kuni 18;

·       16-aastased ja vanemad isikud, kellel on hariduslik erivajadus vaimupuude, käitumishälbe, pervasiivse arenguhäire, vaegkuulmise, vaegnägemise ja/või haiguse ja kehapuude tõttu ning neil on primaarsed või sekundaarsed õpiraskused ja see tekitab toimetulekuraskusi erinevates sotsiaalsetes situatsioonides. 

Psühholoogi teenused:

·       psühholoogiline hindamine;

·       psühholoogiline nõustamine;

·       psühholoogiline sekkumine.

Teenust osutab psühholoog, kellel on erialane kõrgharidus, kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Psühholoogil on teadmised:

·       psühholoogilistest probleemidest;

·       kliendikesksetest suhetest;

·       valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;

·       nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;

·       vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;

·       töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse kogumaht ühele kliendile on 3–10 tundi vastavalt kliendi probleemide ja puude keerukusele, individuaalselt kuni 6 kliendiga päevas.

Psühholoogi hindamise teenuse ühikust moodustab otsene klienditöö 50–70%, sõltudes kasutatavate metoodikate analüüsi keerukusest.

Maksimaalselt võib teenust osutada kuuridena kaks korda aastas. Psühholoogi hindamise teenuse ühikuks on 1 tund.

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, vajadusel kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

·       teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk isikule, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid ja kliendi pereliikmetele.

Tegevusterapeudi teenus:

·       kliendi tegevusvõime hindamine;

·       tegevusteraapia planeerimine;

·       tegevusteraapia rakendamine.

Teenust osutab tegevusterapeut, kellel on WFOT (World Federation of Occupational Therapists) haridusstandardile vastav kõrgharidus tegevusteraapias ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Tegevusterapeudil on teadmised:

·       teostada häirunud tegevusvõimega kliendi tegevusvõime säilitamise ja edendamise protseduure;

·       kooskõlastada kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning läbiviimise tingimused;

·       selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendile olulistele isikutele;

·       nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud tegevusvõime osas;

·       valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;

·       nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;

·       vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;

·       töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub häirunud tegevusvõimega kliendi tegevusvõime näitajatest, lühi- ja pikaajalistest eesmärkidest ning rakendamise võimalustest ja kliendi poolt kasutatavatest abivahenditest.

Teenuse osutamise aeg on kuni 60 minutit, mida võib jaotada vastavalt kliendi vajadusele mitmeks lühemaks sessiooniks ühe päeva jooksul. Hinnatakse kliendi häirunud tegevusvõime näitajate paranemise seisukohalt nii lühiajaliste eesmärkide (teraapiakord, teraapiasessioon) kui pikemaajaliste eesmärkide (3–6 kuud, motoorse oskuse rakendumine kliendi tegevustes) saavutamise efektiivsust.

Tegevusterapeudil on kuni 7 tundi vahetut klienditööd päevas.

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, koduvisiidi puhul kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

·       teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk häirunud tegevusvõimega kliendile, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid.

Meditsiiniõe teenus:

·       kliendi terviseseisundist tuleneva toimetuleku hindamine;

·       õenduslike probleemide osas kliendi nõustamine;

·       õendusplaani koostamine.

Teenust osutab meditsiiniõde, kellel on õendusalane kõrgharidus, kutsetunnistus ja vähemalt 2 aastane töökogemus.

Meditsiiniõel on teadmised:

·       hinnata kliendi toimetulekuvõimet ja eneseabi säilitamist, paranemist, suurenemist ning kasutada tervisepotentsiaali efektiivsemalt;

·       kooskõlastada kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning läbiviimise tingimused;

·       selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendile olulistele isikutele;

·       nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud tegevusvõime osas;

·       valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;

·       nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;

·       vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;

·       töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse kogumaht ühele kliendile on 3–10 tundi vastavalt kliendi probleemide ja puude keerukusele, individuaalselt töö kuni 6 kliendiga päevas.

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, vajadusel kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

·       teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk isikule, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid ja kliendi pereliikmetele.