Menetlus ja otsus


  • Lapse sotsiaalse rehabilitatsooni teenuse taotluse vaatame läbi ja teeme teenusele suunamise otsuse või sellest keeldumise otsuse 10 tööpäeva jooksul.
  • Tööealise ja vanaduspensioniealise sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse vaatame läbi ja teeme teenusele suunamise otsuse või suunamisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul. Selle aja sisse mahub rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja otsuse tegemine. Otsuse väljastame 10 tööpäeva jooksul pärast hindamist.

Otsus

Suunamisotsuse kehtivus on kuni 2 aastat, kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev on otsuses märgitud. Otsuse kehtivuse aja jooksul ei ole vaja otsust pikendada ega uuendada. Otsuse juurde kuulub lisa, milles on teenuste kaupa näidatud, kui suure summa eest saab kalendriaastas teenuseid kasutada. Otsuse saadame sulle sinu valitud viisil, mille sa märkisid taotluses. Koos suunamisotsusega saadame sulle teenuseosutajate nimekirja.

Mida teha, kui olen hindamisel saanud teenuste kasutamise võimaluste kohta eitava otsuse?

Teenuste konsultant läheneb iga inimese olukorrale individuaalselt, hinnates seda, millised on inimese raskused, millist abi ta vajaks ja millised on edasised soovitused. Kui teenuste konsultant ja inimene jõuavad ühise vestluse käigus tõdemuseni, et inimene ei vaja sotsiaalset rehabilitatsiooni, siis mõistagi rehabilitatsiooniteenuseid ei pakuta. Samas ei jäta teenuste konsultant soovitamata teisi vajalikke teenuseid ning vajadusel aitab ka nendeni jõuda, näiteks konsulteerib perearstiga, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga jm. See tähendab – kui teenuste konsultant on langetanud negatiivse otsuse sotsiaalse rehabilitatsiooni osas, annab ta siiski mitmeid soovitusi, mida teha edasi ja inimene saab neid soovitusi järgides vajalikku abi.

Juhul, kui leiad, et otsus ei ole sinu meelest asjakohane (näiteks oled saanud teenusele suunamisest keeldumise otsuse), on sul võimalik esitada sotsiaalkindlustusametile vaieVaide saad esitada 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist. Vaide lahendame 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest. Juhul, kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, pikendame vaide läbivaatamise tähtaega kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamise kohta saadame teate vaide esitajale.