Taotlemine


Teenust pead taotlema. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotluse vormi leiad siit. Vormi täitmisel juhindu sellel olevatest selgitavatest tekstidest.

Enne taotluse esitamist mõtle siiski järele, kas teenus on siiski vajalik, st kas sinul või sinu lapsel on terviseseisundist tulenevalt mitmeid toimetulekupiiranguid, mida ei saa leevendada muude meetmetega (nt õppe tugiteenused koolis/lasteaias, taastusravi, abivahendid vm).

Taotlust on võimalik esitada mitmel erineval viisil. Kasuta endale sobivat:

Erisused taotluse täitmisel

  • Juhul, kui sul on psüühikahäire, saad taotlemisel valida, millises sihtgrupis teenuse rahastamist taotled, kas:
    •   tööealiste psüühikahäirega isikute sihtgrupis (teenuste limiit kalendriaastas kuni 4300 eurot) või
    •   16-aastaste ja vanemate puudega inimeste sihtgrupis (limiit kalendriaastas kuni 1132 eurot või rehabilitatsiooniprogrammi alusel kuni 1800 eurot).

Psüühikahäirete hulka kuuluvad ka vaimse arengu häired (intellektipuue), käitumis- ja sõltuvushäired.

  • Kui oled 16-18-aastane, on sul järgmised võimalused:
    •   kui sul on tuvastatud puuduv töövõime, saad alati pöörduda sotsiaalkindlustusametisse, kus hinnatakse sinu rehabilitatsioonivajadust. Vajaduse olemasolul saad SRT tööealiste sihtgrupi reeglite alusel;
    •   kui sul on tuvastatud puue või osaline töövõime, on erinevad võimalused sõltuvalt sellest, kas sa oled töövaldkonnas aktiivne või mitte. Juhul, kui sa ei tööta ega õpi ega ole töötuna arvele võetud, saad pöörduda sotsiaalkindlustusametisse. Kui sa aga õpid, töötad või oled töötuna arvele võetud, siis võid pöörduda Töötukassasse, kes aitab leida vajalikud teenused.

SRT taotlust ei ole vaja esitada kuni 18-aastase abivajava lapse kohta, kellel kohaliku omavalitsuse üksus on tuvastanud abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamise vajadust.  Loe abivajava lapse suunamisest sotsiaalse rehabilitatsioonieenusele täpsemalt siit