Teenuseosutamine


Teenuseosutaja poole pöördumine

Suunamisotsuse saamisel on sul 60 päeva aega, et saadud teenuseosutajate nimekirjast valida sobiv ja registreerida teenusele.

Selleks pöördu enda valitud teenuseosutaja poole kas telefoni või e-posti või posti teel või mine kohale ja lepi kokku teenuse alustamise aeg. Registreerimisel teata suunamisotsuse number, mis on kujul K000... – selle numbri järgi saab teenuseosutaja vaadata otsuse andmeid infosüsteemis.

Teenusele minnes võta suunamisotsus kaasa või edasta e-posti teel.

Juhime tähelepanu, et sulle saadetud nimekirjas on iga teenuseosutaja põhitegevuskoha aadress. Kõikide teenuseosutajate muude tegevuskohtade osas leiad vajadusel infot majandustegevuse registrist või saad küsida teenuseosutajalt teenusele registreerimisel.

Teenuseosutajad

Infolehed rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste andmetega sihtgruppide lõikes

Teenuse osutamine

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseosutaja osutab sulle teenust vastavalt suunamisotsusele kas rehabilitatsiooniprogrammina, tegevuskava või rehabilitatsiooniplaani alusel. Juhul, kui saad teenust rehabilitatsiooniplaani alusel, koostab teenuse osutaja sulle kõigepealt plaani. Teenuseid hakkad saama pärast plaani koostamist.

Saad teenust otsuses märgitud ajavahemiku jooksul, mitte kauem. Puude või töövõimetuse otsuse kehtivuse lõppemine ei lõpeta teenuse osutamist, teenust võid saada kuni suunamisotsuse kehtivuse lõpuni juhul, kui sul on olemas kehtiv rehabilitatsiooniplaan.

Osutatud teenuste kohta koostab teenuseosutaja andmestiku, kuhu märgib iga teenusekorra kohta kuupäeva, teenuse nime ja koodi, tundide arvu, spetsialisti nime ja eriala ning teenuse sisu kirjelduse. Hiljemalt teenuse lõppedes kannab teenuseosutaja andmestikku teenuse tulemuslikkuse ehk mõju hinnangu ja allkirjastab andmestiku. Sul on igal ajal õigus paluda teenuse osutajalt andmestikku tutvumiseks.

Teenuse arved peavad vastama andmestikule. Hiljemalt enne lõpuarve koostamist võtab teenuseosutaja sinult kinnituse, et oled andmestikus märgitud teenuseid saanud.

Teenuse lõppedes hindab teenuseosutaja teenuse mõju sinu toimetulekule, st mõõdab teenuse tulemuslikkust. Teenuse mõju kirjeldab teenuseosutaja andmestikus.

Juhul, kui said teenust rehabilitatsiooniplaani alusel, siis koostab teenuseosutaja rehabilitatsiooniplaani D-osa. Seal kirjeldatakse plaani koostamisel seatud eesmärkide mõõdetavaid tulemusi, eesmärgi saavutamist soodustanud ja takistanud asjaolusid. Samuti antakse hinnang ja soovitused edaspidise rehabilitatsiooniteenuse vajaduse ja muu abi vajaduse kohta. Plaani D-osa allkirjastavad vähemalt kaks spetsialisti.

Teenust osutab üks teenuseosutaja, samaaegselt mitmelt teenuseosutajalt ei ole võimalik teenust saada. See tähendab, et SRT osutaja, kelle poole sa teenuse saamiseks pöördusid ja teenuse osutamises kokku leppisid, korraldab kõigi sulle vajalike rehabilitatsiooniteenuste osutamise. Sealjuures on tal võimalus kaasata teisi SRT osutajaid teisest rehabilitatsiooniasutusest, kellega Sotsiaalkindlustusametil on sõlmitud leping. Teenuste osutamist koordineerib see teenuseosutaja, kelle sa valisid, sul endal ei ole vaja suhelda mitme teenuseosutajaga.

Teenuseosutaja vahetamine

Teenuseosutajat on võimalik vahetada, kui selleks on mõjuv põhjus – näiteks vahetasid elukohta. Juhul, kui on vaja teenuseosutajat vahetada, siis teavita teenuseosutajat vajadusest ja esita meile vabas vormis põhjendatud avaldus teenuseosutaja vahetamiseks (12.16 КБ, DOCX).

Teenuse eest tasumine

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasume meie teenuseosutajale vastavalt kehtivatele määradele. Selleks esitab teenuseosutaja meile iga kuu 7. kuupäevaks arve eelmises kalendrikuus osutatud teenuste eest.

Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel koos majutusega on majutuse hinna sisse arvestatud üks söögikord päevas, tavaliselt hommikusöök. Seetõttu pead arvestama, et lõuna- ja õhtusöögi eest tasud ise.

Lisainfo


Teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas

Lapsel

kuni 2580 eurot aastas (teenuse maksimaalne maksumus kalendriaastas ehk aastalimiit) kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal puudega laps saab 16-aastaseks või KOV hinnangu alusel suunatud abivajav laps 19-aastaseks.

Üldise aastalimiidi sees on kehtestatud eraldi aastalimiit järgmistele teenustele:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -plaani koostamine;
 • füsioterapeudi teenus.

Raha arvestus on individuaalne – nt liikumispuudega lapsel on füsioterapeudi teenuseks rohkem raha kui sellel lapsel, kellel puude raskusastme määramisel liikumispuuet ei tuvastatud.

Ülejäänud teenuseid võid vajadusel kasutada kuni aastalimiidi täitumiseni.

Tööealisel ja vanaduspensioniealisel inimesel

on võimalik saada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust kalendriaastas kokku kuni 1132 euro eest. Juhul, kui teenust osutatakse programmina, on limiit kuni 1800 eurot kalendriaastas.

Psüühikahäirega tööealise inimese

aastalimiit on suurem - kuni 4300 eurot kalendriaastas.

Üldise aastalimiidi sees on kehtestatud eraldi aastalimiit järgmistele teenustele:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -plaani koostamine;
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • rehabilitatsioonitulemuste hindamine;
 • füsioterapeudi teenus.

Ülejäänud teenuseid võid vajadusel kasutada kuni aastalimiidi täitumiseni.

Sõidu- ja majutuskulude hüvitamine

Meie ülesanne on tagada inimese vajadustele vastava teenuse kättesaadavus. Seetõttu on meie eesmärk, et teenuse eelarve efektiivseks kasutamiseks osutatakse teenust inimese elukoha lähedal asuvas rehabilitatsiooniasutuses.

Juhul, kui kodukoha lähedal ei ole sobivat teenuseosutajat, võib olla siiski vajalik saada teenust kaugemal asuva teenusepakkuja juures, ning erandjuhul on mõistlik teenust osutada koos majutusega.

Majutuse limiit kalendriaastas on:

 • teenuse saajale kuni 119,85 eurot (kuni 23,97 eurot ööpäevas);
  •    psüühikahäirega tööealise inimese teenuste limiidi kasutajal on majutuse aastalimiit kuni 838,95 eurot.
 • lapse saatjale kuni 91,09 eurot.

Juhime tähelepanu, et ainult majutuse eest me ei tasu (nt juhul, kui teenuste eest tasub inimene ise).

  Rehabilitatsiooniteenuse osutamisega seotud sõidukulusid hüvitame 0,10 eurot ühe läbitud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 41,55 eurot aastas. Kulude hüvitamiseks tuleb esitada avaldus.