Logopeedi teenused


 • logopeediline või eripedagoogiline hindamine;
 • logopeediline või eripedagoogiline nõustamine;
 • logopeediline või eripedagoogiline sekkumine.

Teenust osutab logopeed või eripedagoog, kellel on erialane kõrgharidus, erialaliidu kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Logopeedil/eripedagoogil on teadmised et:

 • teostada kliendiga sooritusvõime arendamise protseduure;
 • kooskõlastada kliendiga tegevuste eesmärgid ja läbiviimise tingimused;
 • selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendi olulistele isikutele;
 • nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud sooritusvõime osas;
 • valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;
 • nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;
 • vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;
 • töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuste maht

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub kliendi sooritusvõime näitajatest ja logopeedilise/eripedagoogilise sekkumise tulemustest ning vajaduse ümberhindamisest. Logopeed/eripedagoog töötab vahetult kliendiga kuni 30 tundi nädalas, individuaalselt kuni kuue kliendiga päevas. Optimaalne uuringute arv kliendile on individuaalne, aga mitte sagedasem kui kord aastas. Logopeedilise/eripedagoogilise teenuse ühikuks on akadeemiline tund (45 minutit). Tegevuste arv ja periood grupile on individuaalne ja sõltub püstitatud eesmärkidest. Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, koduvisiidi puhul kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

 • tähelepanu ja kommunikatsioonihäiretega lapsed vanuses 3 aastat kuni 18;
 • 16-aastased ja vanemad isikud, kellel on hariduslik erivajadus vaimupuude, käitumishälbe, pervasiivse arenguhäire, vaegkuulmise, vaegnägemise ja/või haiguse ja kehapuude tõttu ning neil on primaarsed või sekundaarsed õpiraskused ja see tekitab toimetulekuraskusi erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.