Sotsiaaltöötaja teenused


 • sotsiaalse toimetuleku hindamine;
 • sotsiaalnõustamine;
 • tegevuskava koostamine.

Teenust osutab sotsiaaltöötaja, kellel on erialane kõrgharidus, erialaliidu kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Sotsiaaltöötajal on teadmised et:

 • selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendi olulistele isikutele;
 • nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul;
 • valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;
 • nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;
 • ülevaade kogukonna ressurssidest;
 • vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;
 • töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub kliendist ja tema vajadustest, samuti sellest, mil määral on vaja kaasata ja teha koostööd formaalse ning mitteformaalse võrgustiku liikmetega. Vajadusel tuleb hindamise protsessis läbi viia korduvad kohtumised kliendiga. Ühele hindamisele võib kuluda keskmiselt ligikaudu 10 tundi (aeg sõltub kohtumiste arvust ja samuti transpordile kuluvast ajast, kui teenust osutatakse väljaspool asutust). Kodukülastus toimub vähemalt kahe spetsialisti osavõtul. Vajadusel kaasatakse kohtumisele kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sotsiaaltöötajal on kuni 10 klienti ja kuni 20 tundi vahetut klienditööd nädalas.

Sihtgrupp

 • Teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk isikule, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid ja kliendi pereliikmetele.