Tegevusterapeudi teenused


 • kliendi tegevusvõime hindamine;
 • tegevusteraapia planeerimine;
 • tegevusteraapia rakendamine.

Teenust osutab tegevusterapeut, kellel on WFOT (World Federation of Occupational Therapists) haridusstandardile vastav kõrgharidus tegevusteraapias ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Tegevusterapeudil on teadmised et:

 • teostada häirunud tegevusvõimega kliendi tegevusvõime säilitamise ja edendamise protseduure;
 • kooskõlastada kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning läbiviimise tingimused;
 • selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendile olulistele isikutele;
 • nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud tegevusvõime osas;
 • valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;
 • nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;
 • vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;
 • töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht 

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub häirunud tegevusvõimega kliendi tegevusvõime näitajatest, lühi- ja pikaajalistest eesmärkidest ning rakendamise võimalustest ja kliendi poolt kasutatavatest abivahenditest. Teenuse osutamise aeg on kuni 60 minutit, mida võib jaotada vastavalt kliendi vajadusele mitmeks lühemaks sessiooniks ühe päeva jooksul. Hinnatakse kliendi häirunud tegevusvõime näitajate paranemise seisukohalt nii lühiajaliste eesmärkide (teraapiakord, teraapiasessioon) kui pikemaajaliste eesmärkide (3–6 kuud, motoorse oskuse rakendumine kliendi tegevustes) saavutamise efektiivsust.

Tegevusterapeudil on kuni 7 tundi vahetut klienditööd päevas. Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, koduvisiidi puhul kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

 • Teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk häirunud tegevusvõimega kliendile, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid.